We're here for u
Hotel Botticelli
image

We're here for u

 

For those who want to find themselves wandering in Italy, but yet stay closer to home, our doors are open again! However, your health is the number one priority right now. That is why we would like to let you know what we're doing to safely receive you.

 

Safety Measures

Our
website
Other
booking sites
Free WiFi
Best price guaranteed
Free bottle of water
Special packages

Privacyverklaring

Hotel Botticelli, gevestigd aan de Papenstraat 11, 6211 LG Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.hotelbotticelli.nl
Hotel Botticelli
Papenstraat 11
6211 LG Maastricht
T.043-3526300

Persoonsgegevens:
Persoonsgegevens die wij verwerken. Hotel Botticelli verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Adresgegevens
Betalingsgegevens
Dag van aankomst en dag van vertrek
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hotelbotticelli.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hotel Botticelli verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Hotel Botticelli verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en nachtadministratie.

De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Ex art. 6 AVG.
Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
Noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Hotel Botticelli neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hotel Botticelli) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn van de gegevens is daarom ook afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Daarnaast is het in sommige gevallen wettelijk verplicht om gegevens een bepaalde tijd bewaren.

We bewaren u gegevens nooit langer, dan nodig is om de onze diensten aan u te kunnen leveren. Klanten die gedurende drie jaar lang niet meer in ons hotel hebben gelogeerd, worden uit ons adressenbestand verwijderd.

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op via info@hotelbotticelli.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Hotel Botticelli verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hotel Botticelli blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hotel Botticelli gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Uw IP-adres wordt niet bewaard.

Cookies verwijderen

Cookies verwijderen in Internet Explorer:

Klik op Extra
Klik op het tabblad Algemeen onder Browsegeschiedenis op Verwijderen.
Schakel het selectievakje Cookies in en klik vervolgens op Verwijderen.
Klik op OK.

Cookies verwijderen in Firefox:

Ga naar Extra > Opties > tab Privacy.
Klik op Uw recente geschiedenis wissen.
Onder Details kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan

Cookies verwijderen in Chrome:

Klik op het steeksleuteltje rechtsboven in.
Klik op instellingen
Kies tab Geavanceerde opties.
Klik onder Privacy op de button Browsegegevens wissen…
Zorg in ieder geval dat Cookies en andere sitegegevens verwijderen aangevinkt staat.
Klik op ‘browsergegevens wissen’

Cookies verwijderen in Safari:

Open safari. Dit is het blauwe icoon in de vorm van een kompas.
Kies bovenin voor Safari, en klik op Voorkeuren.
Klik bovenin het nieuwe venster op “Beveiliging” (Met het slotje).
Klik op Toon cookies.
Klik op “Verwijder alles”, en vervolgens nog een keer op “Verwijder alles”
Klik op “ gereed” .
Op de website van Hotel Botticelli is een aantal links naar andere websites van bedrijven/organisaties te vinden. Hotel Botticelli kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die bedrijven/organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Camerabeveiliging

Ons pand is beveiligd met camera’s. Bij het betreden van ons pand wordt u hier uitdrukkelijk op geattendeerd. Camerabeelden bewaren wij 72 uur alvorens deze worden verwijderd, tenzij er gegronde redenen zijn om deze langer te bewaren (bijvoorbeeld ten behoeve van een mogelijk politieonderzoek).

Uw rechten als gast van Hotel Botticelli.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hotel Botticelli en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hotelbotticelli.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hotel Botticelli neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hotelbotticelli.nl .

Wijzigingen

Hotel Botticelli behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht

Klachten.

Bij klachten over de gegevensverwerking, dient u contact op te nemen met Hotel Botticelli, via info@hotelbotticelli.nl 

Indien er klachten zijn m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens en wij lossen die niet naar behoren op, dan kunt u een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
T.088-1805250

Of via het klachtenformulier op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Hotel Botticelli | Papenstraat 11 | 6211 LG Maastricht | Email: info@hotelbotticelli.nl  | Telefoon: 043-3526300